Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Efdal Danışmanlık olarak bu makalede sizlere “Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması” konusuna değinilmiştir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için İletişim butonuna tıklayınız.

Türk Vatandaşlığı doğum ile kazanılabileceği gibi sonradan kazanılması da mümkündür. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin düzenlemeler getirmiş olup Türk Vatandaşlığı Kanunun 5. Maddesinde “Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır” hükmü düzenlenmiştir. Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir. Ayrıca, aynı Yasa’nın 10’uncu maddesine göre, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

19.09.2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış olan 18.09.2018 tarih 106 Karar Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile TVK m.12/1-b bendi çerçevesinde istisnai haller kapsamında Türk vatandaşlığını kazanma yoluna başvurabilecek yabancıların için çeşitli yatırım yolları ile Türk Vatandaşı olabilecekleri düzenlenmiştir.

Buna göre:

18 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre belirlenen kapsam ve tutarlar aşağıda belirtilmiş olup aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, T.C. Cumhurbaşkanının kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir.

 • En az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen

 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen

 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
  ​​
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen​

Yabancılar Türk Vatandaşı olabileceklerdir.

YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı nasıl kazanılır?

2018 yılında Resmi Gazetede yayımlanan karar ile yabancı yatırımcıların Türk Vatandaşlığı kazanımı konusunda esaslı değişikliklere gidilmiş olup, öncesinde 1.000.000 Dolar olan Vatandaşlık bedeli 250.000 Dolara düşürülmüş, ardından 13.06.2022 tarihi itibarıyla 400.000 Dolara çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 400.000 Dolar değerinde gayrimenkul yatırımı yapan ya da noter aracılığıyla satın alacağını taahhüt eden yabancılar, gayrimenkulü en az 3(üç) yıl satmamayı taahhüt etmeleri kaydıyla doğrudan Türk Vatandaşlığına başvurabilecekler.

 • Türkiye’de Nasıl Gayrimenkul Edinilebilir?

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca izin verilmesi halinde yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete izin verilen alanlarda her türlü gayrimenkulü edinebilmektedir. (konut, ticari, arazi, tarımsal alan vb.)

Edinilen gayrimenkulün üzerinde önceden inşa edilmiş hiçbir bina bulunmadığı takdirde taşınmazın yabancı uyruklu sahibinin bir proje geliştirmek için iki yıl içinde ilgili kamu idaresine başvurması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu bir gerçek kişi Türkiye’de herhangi bir yerde 30 hektara kadar gayrimenkul ve sınırlı ayni haklar edinebilmektedir. Bakanlar Kurulu, uygun görüldüğü takdirde daha büyük alanlar verebilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler yasaklı askeri bölgelerde veya askeri güvenlik bölgelerinde gayrimenkul edinememekte ve kiralayamamaktadır. Bu kişiler özel güvenlik bölgelerinde ancak valiliğin izniyle gayrimenkul edinebilmekte ve kiralayabilmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından toplam edinim, özel mülkiyete izin verilen toplam il alanının yüzde onunu geçemez. Yüzde on sınırın aşılması halinde yabancıların gayrimenkul edinme talebine izin verilmeyecektir.​​​

 • Türk Vatandaşlığı hakkı kazanmak için birden fazla taşınmaz satın alınabilir mi?

Toplam bedeli yönetmelik maddelerinde belirtilen veya üstündeki bir bedele karşılık gelen birden fazla taşınmaz satın alınabilir. Farklı zamanlarda alınan taşınmazlar için başvuruda bulunulabilir.

 • Gayrimenkul kredi yoluyla veya ipotekli şekilde satın alınabilir mi?

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı başvuru yapabilmek için gayrimenkulün bedelinin banka yoluyla ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Türk Vatandaşlığına başvurduğunuzda banka kredisi veya ipotek yolu ile gayrimenkul satın alamazsınız.

 • Türk Vatandaşlığının Alınması Ne Kadar Sürer?

Yapılan 2018 değişiklikleri ile vatandaşlık sürecinin tamamı genellikle 2-3 ayda tamamlanmaktadır.

 • ​​​​​​Türkiye’de Gayrimenkul Edinmek İsteyen Yabancıların Bilmesi Gerekenler Nelerdir?
 • Türkiye’de gayrimenkul tapularının edinimi, sadece tapu müdürlüklerinde yapılacak kayıt yoluyla onaylanmaktadır.

 • Noterlerin düzenlediği veya gerçek kişilerle yazılı olarak yapılan ga​yrimenkul ön sözleşmeleri, gayrimenkul devrini tek başlarına teşkil etmemektedir. Ön sözleşmeler, sadece mülkiyetin devrine ilişkin bir taahhüt görevi görmekte olup söz konusu taşınmaz bu tür belgeler yoluyla el değiştirmemektedir.

 • Söz konusu taşınmazın üzerinde satışı engelleyebilecek ipotekler, hacizler ve benzeri türlerde takyidat gibi yükümlülükler bulunabilir ve bunların ilgili tapu müdürlüğünde işlemler başlatılmadan önce kontrol edilmesi gerekmektedir.

 • Taşınmazlar ile ilgili sorgulamalar parselsorgu.tkgm.gov.tr​ adresinden çevrimiçi olarak yapılabilmekte ve burada taşınmazı sorgulamak için il, ilçe, mahalle/köy, pafta ve parsel bilgileri kullanılabilmektedir. Böylece güncel durumu dâhil, gayrimenkul hakkındaki temel bilgilere dünyanın her yerinden çevrimiçi olarak ulaşılabilmektedir. Ancak mal sahibinin kişisel bilgilerine ulaşılamamaktadır.

 • Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri için ön koşul olarak oturma iznine sahip olmaları gerekmemektedir. Ayrıca, Türkiye’de taşınmaz satın alan yabancılara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca yenilenebilir kısa süreli oturma izni verilmektedir.

 • Türkiye’de gayrimenkul edinmeyi amaçlayan gerçek veya tüzel bir kişi, taşınmazın sahibiyle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmalıdır. Ayrıca, günün yirmi dört saati hizmet sunan Alo 181 Çağrı Merkezini arayarak veya randevu.tkgm.gov.tr adresini ziyaret ederek müdürlük ofislerini şahsen ziyaret etmek zorunda kalmadan randevu alabilirler.

 • Diğer taraftan yabancı sermayeli Türk şirketler önce gayrimenkulün bulunduğu valilikteki İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne (İPKM) bir başvuruda bulunmalıdır. İPKM’den olumlu bir yanıt alındıktan sonra Tapu Müdürlüğüne başvurulmalıdır. Bu şirketler şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvuruda bulunabilmektedir.​​​​

Yabancı kişiden alınan gayrimenkul ile Türk vatandaşlığı kazanmak mümkün müdür?

Vatandaşlık ediniminde kullanılacak satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlar;

-Yabancı gerçek kişiler adına tapu sicilinde kayıtlı olmamalıdır. (Edinecek olan yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil)

-Edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendi, eşi ve çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş olmamalıdır. Ancak 12.01.2017 tarihinden sonra yabancı gerçek kişi adına kayıtlı taşınmazın Türk vatandaşı/şirketine devrinden sonra, başka bir yabancı gerçek kişi tarafından vatandaşlık kazanılması amacıyla edinimi mümkündür.

-Edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket tüzel kişiliği adına tapu sicilinde kayıtlı olmamalıdır.

Taşınmaz edinim yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmış ve MERNİS kaydında “5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. maddesi b bendi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmıştır.” açıklaması bulunan yabancı gerçek kişiler de taahhüdünün kaldırılmasına kadar bu kapsamda yabancı statüsünde değerlendirilecektir

 • Her yabancı gayrimenkul edinimiyle Türk vatandaşlığı kazanabilir mi?

6302 sayılı kanun ile değişik Tapu Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizde taşınmaz edinebilecek 183 ülke vatandaşları ve edinim şartları belirlenerek 2012/12 (1734) sayılı genelge ile duyurulmuş ve TAKBİS’e entegre edilmiştir.

Örneklemek gerekirse Suriye vatandaşları şahısları adına ülkemizde taşınmaz edinemediklerinden, taşınmaz edinim yoluyla vatandaşlık başvurusu yapmaları da mümkün değildir

Bu açıdan satış yoluyla veya satış vaadi sözleşmesi ile (bir ön akit niteliğinde olan satış vaadi sözleşmelerinin satış ile aynı statüde değerlendirilmesi nedeniyle) Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı kişilerin, öncelikle uyrukluk ve kanuni sınırlamalar bakımından tüm taşınmaz edinim şartlarını taşıması gerekmektedir.

 • Yabancı gerçek kişi Türkiye’ye gelmeden gayrimenkul satın alabilir mi?

Yabancı gerçek kişi vekâlet vererek bu işlemleri gerçekleştirebilir. Noterden verilecek vekâletin uygun olması gerekmektedir. Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği gerekmektedir.

 • Satın almak istenen taşınmazın değer tespiti nasıl yapılır? 

Türkiye’de gayrimenkul satın almak suretiyle Türk Vatandaşlığı hakkını kazanmak isteyen yabancı uyruklu gerçek kişiler öncelikle taşınmazın güncel piyasa değeri ve diğer nicel yönlerinin tespitini profesyonelce yaptırması gerekmektedir. Türkiye’de bu hizmet Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından verilen Gayrimenkul Değerleme Lisans sahibi uzmanlarca, SPK ve BDDK tarafından hizmet vermeye yetkili kılınmış değerleme kuruluşları onayıyla yapılmaktadır.

Satın almak istenen taşınmaz(lar)ın güncel piyasa değerinin doğru analiz ve standartlar kullanılarak tespiti bakımından mutlaka değerleme raporu hazırlatılmalıdır. Değerleme raporu, BDDK’nın internet sayfasında yayınlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacaktır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.