Sözleşme Danışmanlığı

Sözleşme Nedir?

Sözleşme denildiğinde ilk akla gelmesi gereken şey, birbirine uygun irade beyanları ile kurulmuş olan irade beyanlarının varlığıdır. Bir sözleşmeden bahsedebilmek için yazılı bir metnin varlığı şart değildir. Ancak bazı durumlarda kanun, yazılı sözleşme metninin varlığını taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi bakımından geçerlilik şartı olarak düzenlemiştir.

Sözleşmeler her türlü iş ilişkisinde önem arz eden ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda tarafların hak ve alacakları bakımından en iyi koruma alanını oluşturmayı hedeflediğimiz metinlerdir. Yazılılık çoğu zaman özellikle ticari ilişkilerde bir geçerlilik şartı değil, ispat şartıdır. Bu nedenle yapılacak bir iş anlaşmasında taraflar, yapacakları işin sınırlarını ve çerçevesini aralarında imzalayacakları ticari sözleşme ile çizmektedir. Gelişen ekonomi, dijitalleşen ve değişen dünya düzeni ile iş ilişkilerinde artık sınırlar kalkmaktadır. Bu anlamda müvekkillerimize gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı şirket ve kişilerle yapacakları sözleşmelerde danışman avukat olarak yer almaktayız. Yine yabancı şirketlerin ve kişilerin Türkiye’de yürütecekleri iş ve işlemlere destek olan sözleşme avukatı ekibimiz, yabancı müvekkillerimizin haklarının korunması için çalışmaktadır.

Sözleşme İlişkisi Nasıl Kurulur?

Sözleşme ilişkisi tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları ile kurulur. Sözleşmeyi kuran irade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.

Sözleşmelerde Yazılı Şekil Zorunluluğu Var Mıdır?

Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir yazılı şekle bağlı değildir. Ancak, herhangi bir sözleşme için kanunda şekil şartı düzenlenmişse, bu şekle uyulmadan kurulan sözleşme geçersizdir.

Yazılı Sözleşme Yapılmazsa Ne Olur?

Yapacağınız işi yazılı sözleşmeye bağlayarak kuralları karşı tarafla anlaşarak kendiniz belirleyebilecekken, bunu ihmal ederseniz, duruma göre; işin niteliği örf ve adet kuralları ya da kanundaki yedek kurallar devreye girebilecektir.

Yazılı İspat Zorunluluğunun İstisnaları Nelerdir?

 • Anne, baba, çocuk, kardeş, eş, kaynana, kayınbaba, gelin, damat arasındaki işlemler,
 • Senetsiz yapılması teamül olan işlemler,
 • Yangın, deprem gibi sebeplerle senet alınamaması halinde,
 • İrade bozukluğu ve aşırı yararlanma iddiaları,
 • Üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları,
 • Senedin beklenmeyen bir sebeple kaybolması.

Sözleşme Hazırlarken ve İncelerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

 1. Sözleşmede taraflar belirlenmeli,
 2. Tanımlar başlığı altında kavram karmaşası giderilmeli,
 3. Sözleşmenin konusu belirlenmeli,
 4. Tarafların borçları belirlenmeli,
 5. Faiz oranı belirlenmeli,
 6. Vergilerin ve diğer masrafların kime ait olacağı belirlenmeli,
 7. Cezai şart talep edilecekse açıkça belirlenmeli,
 8. Sözleşmede sonradan yapılacak değişikliklerin ne şekilde geçerli hale geleceği belirlenmeli,
 9. Mücbir sebeplere ilişkin kurallar belirlenmeli,
 10. Gizlilik anlaşması yapılmak isteniyorsa hangi hususların gizlilik kapsamında kalacağı belirlenmeli,
 11. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hükümler belirlenmeli,
 12. Delil anlaşması yapılmak isteniyorsa ilgili hükümler belirlenmeli,
 13. Tarafların birbirlerine bildirimleri ne şekilde ve hangi tebligat adreslerine yapılacağı belirlenmeli,
 14. Sorumsuzluk anlaşması yapılmak isteniyorsa ilgili hükümleri belirlenmeli,
 15. Sözleşme sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin neresi olduğu belirlenmeli,
 16. Alacağın temliki hallerine ilişkin hükümler yer almalı,
 17. Sözleşmenin sona ermesine ilişkin kurallar belirlenmeli,
 18. Sözleşmenin diline ilişkin kurallar belirlenmeli,
 19. Sözleşmenin teminatının sağlanmasına ilişkin hükümler belirlenmeli,

Sözleşme Hazırlarken Avukatın Önemi Nedir?

Sözleşmeler, yapılacak işin niteliğine göre adlandırılmakta ve bir takım esaslar bu şekilde belirlenmektedir. Sözleşme hazırlanmadan önce taraflar arasındaki ilişkinin niteliği doğru belirlenmeli, sözleşmede belirlenecek şartlar taraflar arasında görüşülmeli ve bu şekilde ileride meydana gelebilecek uyuşmazlıklar önlenmelidir. Bu noktada tarafların önleyici hukuk hizmeti adını verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetini almasının faydası olacaktır. Tarafların müzakere aşamasında profesyonel bir sözleşme avukatından destek alması gerek sözleşmenin hazırlanmasında hak kayıplarının önüne geçilmesi, gerekse ticari ilişkinin ilerleyen aşamalarında bir uyuşmazlık yaşanması halinde sözleşmenin ne şekilde uygulanacağının belirlenmesi için önem taşır.

Sözleşmeler Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Aykut Hukuk & Danışmanlık Bürosu, yalnızca İzmir sözleşme avukatı ekibi ile İzmir sınırları içerisinde sözleşme hukuku danışmanlığı almak isteyen kişilere değil aynı zamanda Türkiye’de ve Dünyada bu alanda destek almak isteyen herkese sözleşme hukuku danışmanlığı yapmaktadır. Sözleşme hukuku avukatının yaptığı iş ve işlemlere birkaç örnek vermek gerekirse:

 1. Sözleşme hukuku avukatı sözleşme metninin hazırlanmasından önce taraf görüşmelerini yürütür, müvekkiline bu hususta yönlendirme ve danışmanlık yapar,
 2. Sözleşme metninin ve eklerinin hazırlanması işlerini yürütmek sözleşme avukatının esas işidir.
 3. Sözleşmesel ilişkide bir sorun meydana gelmesi durumunda sözleşmenin feshedilmek istenmesi yahut karşı tarafça sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi durumunda sözleşme avukatı fesih sürecini yönetir, ihtarnamelerin hazırlanmasını ve gönderilmesini usulüne uygun olarak yapar.
 4. Sözleşmenin karşı tarafça ihlali durumunda, ihlalden kaynaklı zararların tazmini ve varsa sözleşmedeki cezai şart hükümlerinin uygulanması için arabuluculuk başvurularını ve dava açılması işlemlerini sözleşme avukatı takip edecektir.
 5. Kira sözleşmelerinde kira alacaklarının ödenmemesi durumunda kira alacağının tahsili için ihtarname gönderme, kira alacağı davası açma yahut icra takibi başlatma işlemlerini sözleşme avukatı takip eder ve gerekli olması halinde kiralayanın tahliyesi için dava açar.
 6. Joint ventures sözleşmeleri ile taraflar ortak bir giriş oluşturur ve yapılacak işin boyutu nedeniyle tarafların güçlerini birleştirerek birlikte hareket etmelerine imkan tanır ve bunu bir girişim çatısı altında yapılandırır. Sözleşme avukatı ile joint ventures sözleşmeleri ile sözleşmeye dayalı yahut sermaye katılımlı joint venture oluşturulabilecektir.
 7. Alım satım sözleşmesinin oluşturulması ile sözleşme avukatının alım satım ilişkisinden kaynaklı bir uyuşmazlığa engel olması, malın özellikleri ve teslimine ilişkin özel koşulların belirlenmesi sağlanabilecektir.
 8. Affiliate ortaklığı denilen taraflardan birinin yalnızca elde edilen kara ortak olacağı yönünde anlaşmaları sağlaması ve bunların detaylarının belirlenmesi sözleşme hukuku avukatının işidir.
 9. Fikir ve sanat eserlerinizin haklarının devredilmesi yahut korunması maksadı ile yapılacak sözleşmeler ile sözleşme avukatınız telif haklarınızın korunmasını sağlayabilecek ve bir ihlal durumunda telif hakkı davası ile zararınızın giderilmesini talep edebilecektir.
 10. Şirket kuruluş işlemleri esnasında şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve burada şirket ortakları arasındaki ilişki, kar paylaşımı gibi birçok detayın düzenlenmesi işini sözleşme hukuku avukatı ile gerçekleştirerek ileride şirketinizde doğabilecek sorunların önüne geçebilirsiniz.

İmza Sirküleri Nedir?

Şirketin yetkili organı tarafından, şirketin imza yetkilisinin (temsilcisinin) belirlenmesine yönelik olarak verilen kararın yer aldığı, ticaret sicil gazetesindeki ilana dayanılarak noter tarafından düzenlenen ve temsil yetkisi içeren bir belgedir.

İmza Sirkülerinde Neler Kontrol Edilmelidir?

 • Temsil yetkisi veren şirket,
 • Temsil yetkilisi verilen (imza yetkilisi) kişi,
 • Yetkinin kapsamı,
 • Yetkinin geçerlilik süresi.

İmza Sirküleri ile İmza Beyannamesinin Farkı Nedir?

İmza sirküleri bir temsil belgesidir. Şirket temsilcisinin temsil yetkisini belgeler. İmza beyannamesi ise, bir gerçek kişinin hukuki işlemlerde kullanacağı kendi imzasını yazılı olarak beyan etmesidir. Herhangi bir temsil ilişkisini belgelemez. Herhangi biri, notere gidip imza beyanında bulunarak, resmi imza beyannamesi oluşturabilir.

Elektronik İmzanın Kullanılamayacağı İşlemler Nelerdir?

 • Resmi bir şekle veya özel bir merasime tabi hukuki işlemler,
 • Teminat sözleşmeleri,
 • Makbuz,
 • Varant,
 • Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi ve ciro edilmesi,
 • Kambiyo senetlerine benzer senetlerin düzenlenmesi (emre yazılı havale, emre yazılı ödeme vaadi),

Tarafların Borçları Belirlenirken Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

 • Borcun ifasının imkansız olmaması gerekir.
 • Kanuna aykırı olmaması gerekir.
 • Kişilik haklarına aykırı olmaması gerekir.
 • Ahlaka aykırı olmaması gerekir.

Temerrüt Nedir?

Sözleşmeden ya da başka bir hukuki ilişkiden doğan, ifası mümkün bir borcun, alacaklının ifayı kabule hazır olmasına rağmen, zamanında yerine getirilmemesi (ifa edilmemesi) anlamına gelir.

Yabancı Para Borcunda Faiz Nasıl Belirlenir?

Taraflar, uygulanacak faiz oranını belirlememişlerse, yabancı para borcu için uygulanacak faiz oranı 3095 sayılı Kanun’a göre belirlenir. Bu Kanun’da yabancı para borcuna uygulanacak faiz oranı bakımından, tarafların sözleşmede daha yüksek oranda anapara veya temerrüt faizi kararlaştırmadıkları hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.

Sözleşmedeki Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Aittir?

Sözleşmelerde en çok sorun yaşanan konulardan biri de, sözleşme masraflarının ve vergi yükünün paylaşımı konusudur. Damga Vergisi Kanun’un 3’üncü maddesine göre; damga vergisinin sorumlusu sözleşmeyi imzalayanlardır. Aynın Kanun’un 24’üncü maddesine göre; damga vergisi ödenmemişse, sözleşmeyi herhangi bir işlem için resmi makamlara ibraz eden kişi vergiden sorumludur. Yine Damga Vergisi Kanun’unun 14’üncü maddesine göre; sözleşmenin değiştirilmesi halinde, sözleşme bedeli artarsa, artan miktar aynı oranda vergiye tabidir. Sözleşmenin devri halinde, aslından alınan verginin dörtte biri oranında vergi alınır. Sözleşmenin süresinin uzatılmasında da aynı oranda vergi alınır.

Tacir Kime Denir?

Bir ticari işletmeyi işleten gerçek kişiler, Ticaret Şirketleri (anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif), bir ticari işletmeyi işleten dernekler ve vakıflar, özel hukuk hükümlerine göre ticari işletme işleten kamu kurumlarına tacir denir.

Ticari İşletme Nedir?

Gelir sağlama amacıyla, devamlı bir faaliyette bulunmak üzere işletilen, esnaf faaliyetini aşan büyüklükteki işletmelerdir.

Esnaf Kime Denir?

İster gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan geliri, ilgili mevzuatta gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir.

Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar?

Sözleşmede genellikle yer verilen gizlilik anlaşması, sözleşme ilişkileri sırasında taraflarca öğrenilen bazı bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasını engellemek amacıyla kullanılır. Gizlilik anlaşmasında; sözleşme öncesinde, sözleşme yürürlükteyken, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde hangi hususların üçüncü kişilerle paylaşılamayacağının açıkça belirlenmesi gerekir.

Sözleşmeler Hukuku Kapsamında Dava ve Hizmetlerimiz

 • Ortaklık Sözleşmeleri Davaları
 • Gayrimenkul Sözleşmeleri Davaları
 • Mimarlık Sözleşmeleri Davaları
 • Telif Hakkı Sözleşmeleri Davaları
 • Kira Sözleşmeleri Davaları
 • Danışmanlık Sözleşmeleri Davaları
 • Hizmet Sözleşmeleri Davaları
 • Hisse Devir Sözleşmeleri Davaları
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri Davaları
 • Alım-Satım Sözleşmeleri Davaları
 • Ortaklar Arası Sözleşme Davaları
 • Sigorta Sözleşmeleri Davaları
 • Lisans Sözleşmeleri Davaları
 • Alım/ satım sözleşmeleri davaları
 • Kredi sözleşmeleri davaları
 • İş sözleşmeleri davaları

Sözleşmeler Hukuku Kapsamında Hizmet Verdiğimiz Sözleşme Türleri

 • Proje Finansman Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Geliştirme Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Mimarlık Sözleşmeleri
 • Acentelik Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Yönetim Danışmanlık Ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Telif Hakları Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ortaklar Arası Sözleşmeler
 • Joint Ventures Sözleşmeleri
 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Sigorta Sözleşmeleri
 • Affiliate Ortaklığı Sözleşmeleri (Kar Ortaklığı Sözleşmeleri)
 • Fikri Mülkiyet Haklarının Devriyle ilgili Sözleşme ve Beyannameler
 • Yazılım Telif Haklarının Devri için Sözleşmeler
 • Yazılım Geliştirilmesiyle ilgili İşbirliği Sözleşmeleri
 • ERP Yazılım Sözleşmeleri
 • Yazılım Lisans, Çözüm Ortaklığı ve Bakım/Destek Sözleşmeleri
 • Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sözleşmeleri
 • Kaynak Kod Sözleşmeleri
 • Yazılım Hukuku Konusunda Hakemlik Hizmeti
 • Bulut Sözleşmeleri
 • Yazarlar, Sanatçılar, Senaristler, Yönetmenler ve Tercümanlarla İmzalanacak Yayın ve Yayım Sözleşmeleri
 • Yayım ve Yazılı Basın Sözleşmeleri
 • Co-Production/Ortak Yapım Sözleşmeleri
 • İcracı Sanatçıların Mali ve Manevi Haklarıyla ilgili Telif Sözleşmeleri
 • Film Dağıtım Sözleşmeleri
 • Merchandising Sözleşmeleri
 • Temsilci / Menajer Sözleşmeleri
 • Telif Sözleşmeleri
 • Marka Tescil Başvuruları, İtirazlar dahil olmak üzere TPE nezdindeki her türlü işlem ve Marka Lisans Sözleşmeleri
 • Tasarım Sözleşmeleri